طراح و توليد كننده قدرتمندترين نرم افزارهاي حسابداري در ايران - حسابداري پارسا 2000 و حسابداري پديده